مقاله ی دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی

در این مقاله دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد. خواندن آن برای کسب اطلاعات در مورد جمال زاده خالی از لطف نیست و اطلاعاتی خوبی در آن درج شده است. اما بنده با بخش هایی از این مقاله موافق نیستم مثل بخش هایی راجب به پیشرفت های زنان ایرانی در دوره ی کنونی.

دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی
محمد علی جمال زاده

 

مقدمه:

یکی از ارمغانهای آشنایی با فرهنگ و تمدن اروپایی در عصر بیداری و آستانة مشروطیت، طرح مسألة زنان به شیوة نوین آن بود که با لزوم تعلیم و تربیت نوین برای زن و مرد همزمانی داشت. بنابراین، حضور زنان در عرصة زندگی و پیرو آن، در میدان آثار ادبی به گونة جدید آن مطرح شد و زنان با امکان بیشتری توانستند هم موضوع آثار ادبی مردان قرار گیرند و هم خود به آفرینش آثاری دست بزنند. یکی از موضوعهای مهمی که در نخستین رمانهای اجتماعی بعد از مشروطه مطرح بود، مسألة زنان و شخصیتهای متعددی بود که هر کدام موضوعی از موضوعهای اجتماعی عصر خود را نشان می دادند و نویسنده می توانست با استفاده از این قهرمانان دیدگاه خاص خود را نشان بدهد.

در عرصة ادبیات داستانی، زنان موضوع داستانهای متعددی قرار گرفته اند؛ چه به عنوان قهرمان و ضد قهرمان و چه به عنوان اینکه مسایل و موضوعهای مربوط به دنیای آنان در داستانها انعکاس یافته است. با طرح مسأله، حقوق زنان و مسایل جانبی آن و از آن جمله، موضوع پر ابهام و اعتراض رفع حجاب و تأکید بر آزادیهای جنسی، چه از ناحیة رژیم پهلوی و چه از طرف متجددان و علاقه مندان به مناسبتهای فرهنگی غرب، پای زنان و موضوعهای خاص آنان به ادبیات داستانی باز شد. نیاز به حضور فعال زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در عرصة زندگی اجتماعی در شکل مثبت آن، بر تحکیم حضور زنان در ادبیات داستانی تأکید داشت. آثار کسانی مثل هدایت، علوی، چوبک و حتی جمالزاده در این مرحله از تاریخ ادبیات فارسی جلوه ای دیگر از حضور زن را نشان می داد (یاحقی، ۱۳۷۹: ۵۱-۵۵).

بیشتر بخوانید